Met Robin willen we de gebruikers van Loket.nl helpen met hun HR- en salarisadministratie door snel en eenvoudig antwoord te geven op hun vragen. Robin kan vragen beantwoorden over de werking van Loket.nl, maar ook over de wet- en regelgeving die van toepassing is op de salarisverwerking. Zo kunnen gebruikers hun werk efficiënter en zelfstandiger uitvoeren, omdat er minder tijd en moeite besteed hoeft te worden aan het zoeken naar informatie of het raadplegen van experts. Bovendien hoeven de gebruikers van Loket.nl niet meer te wachten op antwoord van de vragen, want Robin geeft direct en 24/7 antwoord.