Het vergrootglas op MKB-banenontwikkeling

Van Spaendonck herkent tendensen in arbeidsmarkt. Hoopvol kijken we ieder kwartaal uit naar de macro-economische en werkgelegenheidscijfers van het CPB en CBS. Kleine procentuele verschuivingen op lange termijn brengen ons momenteel al in vervoering. Groeien we?! Of toch niet? Wat zijn kortetermijntendensen? Op basis van onze eigen gegevens en kennis kunnen wij ook maandelijks de vinger aan de pols houden en daarbij inzoomen op branches en regio’s. Laten we het vergrootglas richten op 3 concrete en actuele vragen over de arbeidsmarktontwikkeling in het MKB.

Trekt de werkgelegenheid aan?
Kijkend naar de fte-ontwikkeling over de afgelopen 4 jaar signaleren we vanaf eind 2013 een duidelijke groeitrend. Daar waar we vanaf 2011 afnemende en zelfs negatieve groeipercentages zagen, zien we in 2014, net als het CBS, eindelijk groei.

Mooi! Een toename in werkgelegenheid in het MKB dus. Het MKB is toch de banenmotor voor de Nederlandse economie. Met behulp van actuele salarisdata houden wij de trends in het MKB in de gaten.

Welke regio’s groeien het hardst?
De gemiddelde groei in 2014 voor heel MKB Nederland was 1%. Als we naar de verschillende provincies kijken dan valt op dat de groei met name uit het westen komt. Op basis van het aantal fte’s groeien Noord- en Zuid-Holland samen met Utrecht harder dan gemiddeld in Nederland. Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland groeien ongeveer volgens het Nederlandse gemiddelde. In Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel) blijft de groei achter ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De laagste regionale groei zien we in Limburg, waar we in sommige maanden zelfs een krimp waarnemen.

Hoe staat het met flexibilisering van arbeidscontracten in het MKB?
De flexibilisering van de arbeidsmarkt laat de media niet onberoerd. Meestal is dat een eerste teken van herstel; werkgevers zetten met oproep- en bepaaldetijdcontracten weer een eerste stap om meer mensen aan te nemen. Ook in het MKB herkennen we de toename in het aantal bepaaldetijdcontracten en afname in het aantal onbepaaldetijdcontracten. We zien dat de groei voornamelijk bestaat uit bepaaldetijdcontracten, waarvan het aandeel van 20% naar 30% is gegroeid vanaf 2010. Hoe gaat deze trend zich in 2015 en 2016 voortzetten? Kiezen werkgevers voor nog meer flexibiliteit en werpen overheidsmaatregelen als de Wet werk en zekerheid hun schaduw vooruit? Of durven werkgevers in 2015 hun groei ook in vaste contracten om te zetten?

Meer uitspraken over de arbeidsmarktontwikkeling binnen het MKB? Met zo’n 90.000 werkgevers en bijna 750.000 werknemers in salaris- en personeelsadministratiesysteem Loket.nl kunnen we meer uitspraken doen over de arbeidsmarkt binnen het MKB. Daarnaast signaleren we kwalitatief ook relevante ontwikkelingen rondom arbeidsverhoudingen vanuit de dienstverlening van Wissenraet Van Spaendonck. Gecombineerd kunnen uit deze data en kennis tools ontwikkeld worden om meer inzicht te krijgen in de status quo en ontwikkeling van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden.

http://www.MKBbanenmonitor.nl

Nieuws en verhalen over werk en samenwerken