Van Spaendonck is in bijna 100 jaar gegroeid tot een vooraanstaande dienstverlener voor het MKB. Dit is mede te danken aan de professionele, betrouwbare werkwijze van onze medewerkers. Onze klanten vertrouwen erop dat we ondubbelzinnig en verantwoord handelen. Die waarden en normen zijn op een rij gezet in een gedragscode.

Waarom een gedragscode?
Als professionele adviseurs en dienstverleners helpen wij onze cliënten bij het oplossen van strategische, tactische en operationele vraagstukken. We zijn er trots op dat onze diensten toegevoegde waarde bieden. We meten ons succes niet alleen af aan de tevredenheid van de klant, maar stellen ons ook de vraag of ‘de klant van onze klant’ er beter van wordt. Om succesvol te zijn en te blijven, blijven we ons steeds ontwikkelen, als individu en als organisatie.

Deze gedragscode geeft onze stakeholders inzicht in waar Van Spaendonck voor staat en volgens welke principes en gedragsregels wij werken. Ook biedt de gedragscode Van Spaendonck-medewerkers houvast bij dilemma’s en geven ze richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen we het vertrouwen in onze organisatie blijven waarmaken

Wij gaan voor integriteit en betrouwbaarheid
Medewerkers kennen en begrijpen de richtlijnen uit de gedragscode. Zij onderschrijven de onderliggende waarden. Ze volgen de inhoud en strekking van de gedragscode en moedigen anderen aan hetzelfde te doen. Bij twijfels over naleving van de gedragscode voelen medewerkers en klanten zich vrij om zich te uiten op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier. Van Spaendonck beschermt individuele personen tegen represailles.

Wij willen verrassen
Het belang van de klant en het bouwen van duurzame klantrelaties staat centraal. Het is niet voldoende om te weten wat onze contractuele verplichtingen zijn, maar ook wat het verwachtingsniveau en de belangen zijn van klanten. We hebben zicht op trends en ontwikkelingen en op belangen van andere stakeholders. We nemen initiatieven die de verwachtingen van klanten overtreffen. We willen verrassen. In goede tijden en in tijden dat het even wat minder gaat. We ondersteunen (intermediaire) klanten op processen die van groot belang zijn voor hun klanten. Ons succes is meetbaar via de vraag of onze bijdrage zinvol is voor de klant van de klant. Veelal is dat het MKB. Onze maatschappelijke relevantie ligt dan ook op het vlak van het versterken van het MKB in zijn ontwikkeling in een dynamische maatschappelijke omgeving.
Wij borgen belangen van onze klanten
De belangen van onze klanten staan voorop. We werken vanuit een professionele houding die open, respectvol en eerlijk is. Samen met de klant bouwen we aan een duurzame relatie met als uitgangspunten:
– We waken voor de geheimhouding van vertrouwelijke klantinformatie. Processen zijn zodanig ingericht dat de kans op het weglekken van gevoelige informatie minimaal is;
– We gebruiken data uit administratieve processen om extra meerwaarde te leveren voor onze klanten alleen op een transparante en geanonimiseerde manier;
– We concurreren scherp en zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn;
– Wij houden ons aan de wet én aan de geest van de wet. Voor ons handelen is niet voldoende vast te stellen dat iets mag, maar ook dat iets past binnen redelijke maatschappelijke verhoudingen;
– We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten, medewerkers en anderen met wie wij zaken doen. We gebruiken geen vertrouwelijke informatie voor persoonlijke doeleinden, ten gunste van Van Spaendonck of ten gunste van derden (tenzij toegestaan). We maken vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens alleen openbaar indien nodig en/of na goedkeuring.

Wij bouwen aan duurzame verbindingen
We investeren in een doorlopende verbetering van onze vaardigheden en talenten met als doel
professionele diensten te kunnen blijven bieden. Aandachtspunten in houding en gedrag:
– We treden naar buiten op een representatieve en genuanceerde manier die onze klanten niet in verlegenheid brengt;
– We verlenen professionele diensten in overeenstemming met het beleid van Van Spaendonck en de betreffende technische en professionele normen;
– We evalueren onze relatie met klanten, niet alleen op het vlak van de contractuele verplichtingen, maar ook op het niveau van verwachtingen;
– We communiceren transparant over de mogelijkheid van potentiële belangenverstrengeling en nemen passende maatregelen ter voorkoming ervan;
– Bij moeilijke kwesties of kwesties waarbij Van Spaendonck een risico loopt, raadplegen we de daartoe bevoegde personen van Van Spaendonck voordat we tot actie overgaan;
– We aanvaarden of betalen geen steekpenningen;
– We treden onze collega’s, cliënten en anderen met wie we zaken doen tegemoet met respect, waardigheid, eerlijkheid en beleefdheid;
– We zetten ons in voor het behoud van een werkomgeving zonder discriminatie, pesterij of ongewenste intimiteiten;
– We proberen werk en privé met elkaar in evenwicht te houden en anderen hierbij te helpen;
– We bieden onze mensen een veilige werkomgeving.

Procedure bij misstanden
Bij twijfels over naleving van de gedragscode kunnen medewerkers en relaties dit melden op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier. Van Spaendonck wil individuele personen beschermen tegen represailles. De leidinggevende is hiervoor de eerst aangewezen persoon. Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval ontslag. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren. Indien de schending van de gedragscode te maken heeft met een leidinggevende, dan kunnen medewerkers hun melding doen bij de naast hogere leidinggevende en uiteindelijk bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.